Vi jobber for øyeblikket med å oppdatere nettsiden, og noen av opplysningene kan være foreldet

Riving og sanering

Vi er en aktør innen riving og sanering som har fokus på miljøet i alt vi gjør.

Det grønne skiftet

Miljøfokus er en viktig del av identiteten vår, med mål om å være en foregangsbedrift i det grønne skiftet.

Foregangsbedrift

Vi setter sikkerheten i førersetet hele veien og jobber kontinuerlig med å ta nøye vare på ansatte og omgivelsene.

Tjenester

Dette gjør vi for våre kunder

Generell riving og sanering

Lang erfaring med betongsaging, kjerneboring og maskinell rivning gjør oss til en allsidig aktør som påtar oss å fjerne alt fra en liten garasje til de største industribyggene.

Myrrestaurering

Restaurering av myr innebærer å tilbakeføre menneskepåvirket myr til naturlig tilstand gjennom tetting av grøfter, heving av grunnvannstanden og gjeninnføring av myrvegetasjon.

Betongsaging og kjerneboring

Vi utfører alt fra små hull i vegger og dekker, maling av bruer, til saging av store, grove betongkonstruksjoner som industribygg og kaianlegg.

Håndtering av forurenset grunn og vann

I noen tilfeller kan kontakt med forurensede masser og vann medføre fare for helseskade. De som ønsker å bygge på forurenset grunn eller gjennomføre opprydningstiltak på slike områder, må ta nødvendige hensyn for å forhindre spredning av forurensningen.

I Miljøsanering Nord hjelper vi deg med hele eller deler av prosessen. Vi er sertifisert for mottak av forurenset masse og vi kan håndtere den videre.

Asbest og PCB-sanering

Alle som skal utføre asbestsanering skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet. Regelverket har krav til hvordan asbestsaneringen skal planlegges og gjennomføres for å unngå eksponering for asbeststøv. 

Det er kun arbeidstakere med spesialopplæring og som har helseovervåking, som kan utføre asbestsanering. I tillegg må vi som virksomhet ha tillatelse fra Arbeidstilsynet til å utføre arbeid med asbest.

Referanseprosjekt

Høsten 2022 – bodø – eldre industribygg – 14.000 m² – 3MND

Om oss

Miljøsanering nord ble opprettet høsten 2021

Miljøsanering Nord ble opprettet høsten 2021, og består i dag av fagpersoner med lang erfaring fra sanerings- og entreprenørbransjen. Vår sammensatte og tverrfaglige kompetanse gjør oss til en allsidig og løsningsorientert aktør i en stadig viktigere saneringsbransje.

Vi jobber i hele markedsspekteret og påtar oss alt fra rivning av en liten garasje til sanering av de største industribyggene.

Fokuset på miljøet er en viktig del i alt vi gjør, og vi har tatt mål av oss å være en foregangsbedrift inn i det grønne skiftet.

Tjenestespekteret vårt strekker seg fra tradisjonelle rivnings- og sanerings-oppdrag med kjerneboring, betongsaging og rivningsmaskiner, til asbest- og PCB sanering, håndtering av forurenset grunn og restaurering av myrer.

HMS

Vi setter sikkerheten i førersetet

Rivnings- og saneringsarbeid inneholder en del potensielt farlige situasjoner.
HMS er derfor den viktigste delen av alle oppdrag vi påtar oss.

Vi har som leveregel at om vi ikke kan jobbe sikkert, skal vi ikke jobbe. Derfor har vi i Miljøsanering Nord et sterkt fokus på å bygge en god helse- og sikkerhetskultur som skal gjennomsyre alt vi fortar oss. Vi ser til at alle kan sikkerhetsrutinene, både de generelle og de spesifikke for hvert oppdrag, og følger opp våre ansatte på dette.

Vi jobber kontinuerlig med å ivareta de ansatte og omgivelsene og er nøye på at det alltid skal være trygt å ferdes der vi jobber. Derfor blir alle våre ansatte kurset og oppdatert på de til enhver tid gjeldene HMS-kravene.

Hos oss skal du være trygg på jobb.

Miljøsanering Nord setter sikkerheten i førersetet.

Siste nytt

Følg med på vår aktivitet

The user must be an administrator, editor, or moderator of the page in order to impersonate it. If the page business requires Two Factor Authentication, the user also needs to enable Two Factor Authentication.